Reference
2018
Objednatel: STRIX Chomutov, a.s.

Nádraží Praha – Holešovice je umístěno na železničním náspu, který je ohraničen betonovými stěnami o výšce cca 3 – 6 m nad okolním terénem. K propadu došlo cca 12 m od zastřešeného konce nástupiště ve směru od Kralup n. Vltavou, na staniční koleji č. 3, která přiléhá ke II. nástupišti. Pro zjištění rozsahu propadu železničního náspu a k určení postupu sanace byly objednatelem použity dvě geofyzikální metody: geologický radar a mikrogravimetrie a dále dynamická penetrace. Pro zajištění dostatečného a rovnoměrného vyplnění kaverny se injektáž ze směsi cementu a bentonitu prováděla pomocí manžetových trubek osazených do vrtů postupným injektováním po etážích v úrovni jednotlivých manžet. Vrty pro injektáž byly prováděny vrtnou soupravou do hloubky až 15 m ve třech řadách v podélné ose propadu ve vzdálenosti 2 m od sebe. Prostřední řada vrtů je vedena šikmo pod úhlem 45 st. směrem pod nástupiště č. II.
Bytový dům „NOVÁ ROUDNÁ", Plzeň – dočasné kotvy záporového pažení
GD: PRESTOL holding a.s.
Objednatel Zakládání Group a.s.

Staveniště se nachází v plzeňské čtvrti Roudná, v údolní nivě řeky Mže, u křižovatky ulic Otýlie Beníškové a Malická. Budovaný objekt bude mít 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží pro parkování. Spodní stavba je navržena jako bílá vana. Stavební jáma pro suterén je zajištěna pomocí dočasně kotvené záporové stěny. Záporovou stěnu kotvíme v jedné úrovni pomocí dočasných 3 a 4 pramencových kotev podle projektu objednatele. Kotvy budou po provedení injektáže kořenových částí předepnuty.
Objednatel PKS stavby a.s.

Stavební jáma pro suterén dostavby ZŠ v Praze – Čakovicích je zajištěna pomocí dočasně kotvené záporové stěny. Pažení je navrženo jako odsazené od budoucí konstrukce vestavby. Zápory jsou provedeny z tyčí IPE 270 osazovaných do vrtů, kořen zápor je vyplněn betonem C8/10. S postupem zemních prací jsou mezi zápory vkládány dřevěné pažiny tl. 80 mm. Záporová stěna je kotvena v jedné úrovni pomocí dočasných 3 pramencových kotev. Hlavy pramencových kotev budou opřeny o ocelovou převázku a kotvy budou předepnuty.
Objednatel Stavební firma Müller, s.r.o.

Hlubinné založení nových ocelových konstrukcí výrobní haly a provozů na mikropilotách s injektovaným kořenem a zvýšenou ochranou proti agresivnímu prostředí
U Lužického semináře 116/48, Praha 1– mikropiloty
Objednatel: Zakládání Group a.s.
Generální dodavatel: Energie – stavební a báňská a.s.
Projektant: Interplan CZ s.r.o.

Ve spolupráci s významným architektem akad. arch. Janem Konečným CSc.
vrtané mikropiloty s ocelovým nosným jádrem SAS 670/30mm s žebrovým závitem a cementová injektáž. Vizovická likérka Rudolf Jelínek je investorem přestavby domu U Bílé botky na rohu Klárova a ulice U Lužického semináře. Areál bude po dokončení sloužit jako reprezentativní firemní prodejna, muzeum ovocnářství a výroby ovocných destilátů. V podzemní části bude umístěn archiv destilátů a společenský prostor Spolku přátel Jelínkovy slivovice. V domě U Bílé botky v minulosti bydlela herečka Slávka Budínová.
Objednatel PORR a.s. – pobočka Speciálního zakládání

Zhotovení zajištění stavební jámy záporovým pažením dočasně kotvenéným ve dvou úrovních
Objednatel HINTON a.s.

Zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro kotvení pažících stěn tvořených záporovým pažením
Investor: Central Group a.s.
Novostavba vzniká na pozemek trojúhelníkového půdorysu mezi ulicemi Českomoravská, Ocelářská a Kurta Konráda nedaleko nákupního střediska Harfa a O2Arény. Projekt vytvoří zcela nový uliční blok, s téměř 200 byty a reprezentativními obchodními prostorami v 1NP. Součástí objektu jsou podzemní garáže.
Magna Liberec, lakovna L4
Objednatel KOREPO spol. s r.o.

Zhotovení dočasného záporového pažení technologické jámy ze železového betonu

Investor: MAGNA EXTERIOR (Bohemia) s.r.o., Liberec

Technologická jáma v hale je pažena dočasným záporovým pažením z HEB140, pažené plochy jsou osazovány dřevěnými pažinami. S ohledem na hloubku jámy a další technologie provádění je navrženo rozepření záporového pažení ocelovými rozpěrami v úrovni nad stávající podlahou.
Polyfunkční dům Bassova, Praha 9 – Vysočany
Objednatel HINTON a.s.

Zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro kotvení pažících stěn tvořených železobetonovými vrtanými pilotami
Investor: Central Group a.s.
Novostavba vznikne na pozemku v proluce podél ulice Bassova v těsném sousedství stanice metra Vysočanská. Objekt s cca 130 bytovými jednotkami po dokončení dotvoří stávající uliční blok. Neodmyslitelnou součástí objektu jsou podzemní garáže.
Rezidence Prachnerova, Praha 5 – Košíře
Objednatel ČENĚK A JEŽEK s.r.o.

Zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro kotvení pažících stěn z převrtávaných pilotových stěn a pilířů tryskové injektáže

Investor: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., divize Invest
Architekt: A.LT ARCHITEKTI v.o.s.

I v centru hlavního města Prahy se dá dýchat zdravý vzduch a zdravě bydlet. To jsou hlavní znaky nového ambiciózního projektu, který vzniká v atraktivní, dynamicky se rozvíjející lokalitě Smíchov-Košíře, přesněji řečeno v jedné z posledních proluk v ulici Vrchlického. V objektu bude instalován unikátní systém rekuperace vzduchu s filtry druhé generace. Ten zajistí mimořádně čisté ovzduší. Každý byt bude mít vlastní živou lodžii s možností využití třeba na minizahrádku. Hlavním charakterem budoucí zástavby je osobitá architektura a zajímavá a pečlivě laděná dispozice jednotlivých bytů, díky které má každý klient možnost najít si bydlení plně odpovídající svému životnímu stylu. Dům respektuje stávající zástavbu a krajinný ráz lokality, zároveň však splňuje požadavky na současné moderní bydlení. Bude postaven jeden moderní bytový dům o výšce 8 NP špičkové stavební kvality.Parkování bude zajištěno Ve vícepodlažních podzemních garážích. Pro podzemní parking je budována stavební jáma zajištěná po obvodu převrtávanými pilotovými stěnami kotvenými dočasnými lanovými zemními kotvami ve více úrovních.