Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Trysková injektáž

PROVÁDÍME

 

SPOLEČNOST JE ČLENEM

Snímek-obrazovky-2015-04-15-v-9.22.55


Obchodní oddělení
Ing. František Dousek
tel.: +420 602 321 433
e-mail: dousek@lenako.cz

Výrobní oddělení
Filip Král
tel.: +420 774 425 980
e-mail: kral@lenako.cz

Sídlo společnosti
LENAKO s.r.o.
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha 1
IČ: 284 67 507
DIČ: CZ28467507

Jednatel
Radim Gaier
tel.: +420 732 475 383
Email: info@lenako.cz

Trysková injektáž

„Princip tryskové injektáže:
Při tryskové injektáži je zemina řezána injekčním paprskem a současně smíchána s injekční směsí. Podél injekčního vrtu se tak otáčením trysek při plynulém vytahování monitoru vytváří pilíř injektáží zpevněné zeminy. V blízkosti pilíře TI dochází ke komprimaci zeminy a tedy i k její konsolidaci.“
(z realizační dokumentace zpracované Ing. Jiřím Smolařem)

Trysková injektáž je technologie, která slouží ke zlepšení kvality základových poměrů. Principem je využití dynamické energie paprsku injekční směsi na bázi cementu tryskané pod vysokým tlakem. Její specifické vlastnosti

TECHNOLOGIEumožňují použití jen v určitém horninovém prostředí (od měkkých kašovitých a jemnozrnných zemin až po štěrky). Nachází využití zejména při podchytávání základových konstrukcí stávajících objektů (přitížení stávajících základů, základová spára novostavby nebo rekonstrukce hlouběji než okolní zástavba), pro omezení přítoku podzemní vody, pro pažení stěn stavebních jam ve stísněných prostorech nebo pažení šachet a k dotěsnění pažících konstrukcí jiných systémů (např. záporového pažení pod hladinou podzemní vody). Rozmístění pilířů tryskové injektáže, jejich délku, sklon a směr, předpokládaný průměr, případné vyztužení určí projektant na základě typu požadované konstrukce a geomechanických vlastností zemin zjištěných z výsledků inženýrskogeologického průzkumu.

Při výrobě pilířů tryskové injektáže je ústím vrtu na vrtnou úroveň vyplavována přebytečná injekční směs s příměsí rozrušené zeminy. Vyplavená směs je z pracoviště průběžně odčerpávána a likvidována jako odpad.

Postup při provádění tryskové injektáže:

Nejprve se z upravené pracovní úrovně provede vrt délky a sklonu podle projektu. Nad vrtným nástrojem jsou umístěny trysky, kterými se čerpá pod vysokým tlakem (30 – 50 MPa) cementová směs. Tím je při pomalém pohybu vrtného nástroje nahoru a jeho pomalém otáčení vytvářen pilíř zlepšené zeminy – pilíř tryskové injektáže. V závislosti na použitém typu metody tryskové injektáže a geologické stavbě podzákladí je možné vytvořit pilíře tryskové injektáže od průměru 500 do 1200 mm s pevností 1 až 20 MPa.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...