PROVÁDÍME
Trysková injektáž
„Princip tryskové injektáže:
Při tryskové injektáži je zemina řezána injekčním paprskem a současně smíchána s injekční směsí. Podél injekčního vrtu se tak otáčením trysek při plynulém vytahování monitoru vytváří pilíř injektáží zpevněné zeminy. V blízkosti pilíře TI dochází ke komprimaci zeminy a tedy i k její konsolidaci."
(z realizační dokumentace zpracované Ing. Jiřím Smolařem)
TECHNOLOGIE
Trysková injektáž je technologie, která slouží ke zlepšení kvality základových poměrů. Principem je využití dynamické energie paprsku injekční směsi na bázi cementu tryskané pod vysokým tlakem. Její specifické vlastnosti
umožňují použití jen v určitém horninovém prostředí (od měkkých kašovitých a jemnozrnných zemin až po štěrky).
Nachází využití zejména při podchytávání základových konstrukcí stávajících objektů (přitížení stávajících základů, základová spára novostavby nebo rekonstrukce hlouběji než okolní zástavba), pro omezení přítoku podzemní vody, pro pažení stěn stavebních jam ve stísněných prostorech nebo pažení šachet a k dotěsnění pažících konstrukcí jiných systémů (např. záporového pažení pod hladinou podzemní vody).
Rozmístění pilířů tryskové injektáže, jejich délku, sklon a směr, předpokládaný průměr, případné vyztužení určí projektant na základě typu požadované konstrukce a geomechanických vlastností zemin zjištěných z výsledků inženýrskogeologického průzkumu.

Při výrobě pilířů tryskové injektáže je ústím vrtu na vrtnou úroveň vyplavována přebytečná injekční směs s příměsí rozrušené zeminy. Vyplavená směs je z pracoviště průběžně odčerpávána a likvidována jako odpad.
Postup při provádění tryskové injektáže:
Nejprve se z upravené pracovní úrovně provede vrt délky a sklonu podle projektu. Nad vrtným nástrojem jsou umístěny trysky, kterými se čerpá pod vysokým tlakem (30 – 50 MPa) cementová směs.
Tím je při pomalém pohybu vrtného nástroje nahoru a jeho pomalém otáčení vytvářen pilíř zlepšené zeminy – pilíř tryskové injektáže.
V závislosti na použitém typu metody tryskové injektáže a geologické stavbě podzákladí je možné vytvořit pilíře tryskové injektáže od průměru 500 do 1200 mm s pevností 1 až 20 MPa.