Reference
2021
Objednatel: GEOSAN GROUP a. s., Závod dopravních staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

Cílem akce je zajištění jižního výkopu pro výstavbu retenční nádrže v ulici Na Černé Strouze v Praze 9 – Vysočanech, v bývalém průmyslovém areálu ČKD Praha. Projektant předpokládal, že výkopy budou probíhat ve vrstvách navážek a písčitých sedimentů v blízkosti stávajícího horkovodu. Horkovod se nachází přibližně 1,0 m pod terénem. Z důvodu ochrany stávajících konstrukcí a bezpečnosti pracovníků při budování nádrže je prováděno záporové pažení. Pažení je dočasná konstrukce, která bude v zemi ponechána natrvalo. Plocha zápor bude využita jako jednostranné bednění pro provedení monolitické konstrukce retenční nádrže. Před realizací pažení byl proveden předvýkop, aby horní hrana mikrozápor byla pod konstrukční skladbou navržené komunikace. Vzhledem k omezenému prostoru pro pažení, které je dané stávající polohou horkovodu, je projektováno provést pažení z mikrozápor. Mikrozápory jsou z HEB140, oceli S235 dl. 5,5 m v rozteči 1,8 m. Mikrozápory jsou realizovány do vrtů o průměru min. 220 mm. Pata zápor do úrovně výkopu je zalita cementovou zálivkou. Plocha mezi záporami je vyplněna výdřevou tl. 80 mm. Stabilita mikrozáporového pažení je zajištěna pomocí dočasných zemních pramencových kotev v jedné úrovni. Výšková úroveň návrtného bodu kotev je přizpůsobena s ohledem na skutečnou polohu horkovodu. Hlavy kotev jsou opřeny o ocelové převázky.

Objednatel: Čeněk a Ježek a.s.

provádění pyrotechnického průzkumu pro velkprůměrové piloty. Z pilot bude vybetonován práh, který bude následně kotven trvalými horninovými šesti-pramencovými kotvami.

Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312 - 1,631
Objednatel: RAEDER & FALGE s. r. o.

Pažení výkopu podél stávajících konstrukcí je prováděno jako nekotvené. Zápory z tyčí HE160B jsou osazeny do vrtů a kořen zápor je vyplněn betonem C8/10.


Objednatel: X SEVEN dopravní stavby s.r.o.
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Provádění 85 ks mikropilot s výztužnou ocelovou trubkou 89/10 mm a ocelovou roznášecí hlavou 25/250/250 mm pro založení nových konstrukcí pro opravu mostu. Zřízení záporového pažení z tyčí HEB220 pro zajištění stěn výkopů.


Objednatel: Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. (EKIS)

Z důvodu zkapacitnění pozemní komunikace na křižovatce ulic Karlická a Pod Kaplicí v Praze 5 – Radotíně je nutné provést takové stavební a terénní úpravy v souvislosti s úpravami koryta místní vodoteče. Podmínkou pro provedení těchto úprav je zřízení opěrných zdí ze železového betonu. Jedná se o stavební objekt SO 201 – Opěrné zdi. S ohledem na hloubku výkopu a těsnou blízkost stávající pojížděné veřejné komunikace je nutné stěny výkopu pažit. Zápory z tyčí HEB 140 jsou realizovány do vrtů o průměru min. 220 mm. Pata zápor do úrovně dna výkopu je zalita cementovou zálivkou. Plocha mezi záporami je vyplněna dřevěnými pažinami tl. 80 mm. S ohledem na hloubku výkopu a
předpokládané zatížení je pažící stěna podle statického výpočtu zajištěna pomocí dočasných zemních pramencových kotev v jedné úrovni. Hlavy kotev jsou opřeny o ocelové převázky.