PROVÁDÍME
Mikropiloty
Mikropiloty jsou štíhlé základové prvky a slouží k přenesení tlakových a/nebo tahových sil vzniklých ve stavebním objektu do vrstev hornin kompetentních k založení stavby.
TECHNOLOGIE
Do provedeného maloprofilového vrtu průměru do 300 mm se vkládá vhodný ocelový prvek a kořenová část je injektována. Vzhledem k použití maloprofilových vrtů a k možnosti provedení šikmých vrtů mohou být mikropiloty použity nejen pro založení novostavby, ale také pro rekonstrukci a posílení stávajících základů. Použití mikropilot je vhodné zejména v případech zakládání objektů v prostorově omezených městských lokalitách, při rekonstrukcích objektů a jejich založení, v interiérech, podchytávání stávajících objektů nebo při zajištění podzemních děl.
Mikropilota je tvořena v zásadě třemi částmi:
1
Hlava mikropiloty
přebírá zatížení od stavební konstrukce
2
Dřík (výztuž mikropiloty)
většinou prochází méně únosnými vrstvami
3
Kořen
injektáží vytvořený prostor vetknutý do okolní horniny, který předává zatížení od stavebního objektu do horninového prostředí
Hlava mikropiloty je většinou tvořena ocelovou roznášecí deskou (rozměru např. 250/250/25 mm) upevněnou ke dříku mikropiloty a upravenou podle druhu působícího zatížení (tahová a/nebo tlaková). Hlava je zabudovávána do konstrukce novostavby. Dřík mikropiloty je nejčastěji tvořen výztuží ze silnostěnných ocelových trubek průměrů např. 70/12 mm, 89/10 mm, 108/16 mm (trubkové mikropiloty). Trubky mohou být nastavovány např. závitovými spojníky. Výztužná trubka je v kořenové části opatřena injektážním systémem. Kořenová část se obvykle injektuje vzestupným způsobem, případně opakovanou injektáží. Injektáž je na bázi cementu. Výztuž mikropiloty může být tvořena také armokošem z betonářské oceli (armokošové mikropiloty).
Průměr výztužné trubky (armokošík), délka mikropiloty a délka kořene jsou dány projektem a vychází z geologických podmínek podzákladí podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu a požadavků na přenesení zatížení daného statikem stavby.
Při použití mikropilot pro posílení stávajících základů je nutné projekčně vyřešit vhodný způsob spojení se stávající konstrukcí k zajištění přenosu základového zatížení do dříku mikropilty. To vyžaduje většinou další konstrukce (např. trámy ze železového betonu přikotvené ke stávajícímu základu) a prodlužuje dobu realizace. Pokud to geologické (a ostatní) podmínky stavby dovolí je vhodnější metodou pro zvýšení únosnosti stávajících základů metoda tryskové injektáže.
Postup při provádění mikropilot:
Nejprve se z upravené pracovní úrovně odpovídajícím způsobem provedou vrty délky a sklonu podle projektu.
Zvolená metoda vrtání závisí na geologických podmínkách a dalších okolnostech stavby.
Do vrtu vyplněného cementovou zálivkou se osadí výztužný prvek mikropiloty s injektážním systémem.
Následně je injektáží provedeno upnutí kořene mikropiloty do horninového prostředí. Posledním krokem bývá osazení odpovídající ocelové roznášecí hlavy.