Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Železniční spodek Holešovice

Popis prací

  • Oprava havarijního stavu železničního spodku v žst. Praha – Holešovice – S01
    sanace propadu železničního náspu – injektáž

    • Objednatel: STRIX Chomutov, a.s. – Nádraží Praha – Holešovice je umístěno na železničním náspu, který je ohraničen betonovými stěnami o výšce cca 3 – 6 m nad okolním terénem. K propadu došlo cca 12 m od zastřešeného konce nástupiště ve směru od Kralup n. Vltavou, na staniční koleji č. 3, která přiléhá ke II. nástupišti. Pro zjištění rozsahu propadu železničního náspu a k určení postupu sanace byly objednatelem použity dvě geofyzikální metody: geologický radar a mikrogravimetrie a dále dynamická penetrace. Pro zajištění dostatečného a rovnoměrného vyplnění kaverny se injektáž ze směsi cementu a bentonitu prováděla pomocí manžetových trubek osazených do vrtů postupným injektováním po etážích v úrovni jednotlivých manžet. Vrty pro injektáž byly prováděny vrtnou soupravou do hloubky až 15 m ve třech řadách v podélné ose propadu ve vzdálenosti 2 m od sebe. Prostřední řada vrtů je vedena šikmo pod úhlem 45 st. směrem pod nástupiště č. II.

 

 

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...